Výzva na predkladanie ponúk

  • Výzva na predkladanie ponúk

v rámci realizácie procesu zadávania zákazky, podľa aktuálne platnej Jednotnej príručky pre žiadateľov / prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania / obstarávania (verzia 2), korigendum účinné od 17.6.2022


Názov predmetu zákazky: „Šicí / lepiaci stroj pre veľkoformátové krabice“
Dátum zverejnenia tejto výzvy: 30.11.2022
  • Súbory na stiahnutie:

nameVýzva na predkladanie ponúk 2022.pdf
nameVýzva na predkladanie ponúk 2022.docx
nameZáznam z prieskumu trhu PDF - zverejnený 15.12. 2022  • Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

v rámci realizácie procesu zadávania zákazky (zákazka nad 100 000,- EUR bez DPH) podľa aktuálne platnej príručky k procesu verejného obstarávania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty v gescii MH SR, verzia 3.1, zverejnenej 16. júna 2020 na webovej stránke www.opvai.sk


Názov predmetu zákazky: „Dodávka inteligentných automatizovaných pracovísk“
Dátum zverejnenia tejto výzvy: 06.10.2020
  • Súbory na stiahnutie:

nameZápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf  • Výzva na predkladanie ponúk

v rámci realizácie procesu zadávania zákazky (zákazka nad 100 000,- EUR bez DPH) podľa aktuálne platnej príručky k procesu verejného obstarávania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii MH SR, verzia 3.1, zverejnenej 16. júna 2020 na webovej stránke www.opvai.sk Názov predmetu zákazky: „Dodávka inteligentných automatizovaných pracovísk“
Dátum zverejnenia tejto výzvy: 31.07.2020

  • Súbory na stiahnutie:

nameVýzva na predkladanie ponúk.pdf
nameVýzva na predkladanie ponúk.docx  • Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu

realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov rámci pripravovanej projektovej žiadosti (v súlade s princípom hospodárnosti/oprávnenosti výdavkov – analógia ku určeniu predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona o verejnom obstarávaní)Názov predmetu zákazky: „Dodávka inteligentných automatizovaných pracovísk“
Dátum zverejnenia tejto výzvy: 14.03.2019  • Súbory na stiahnutie:


nameVýzva na predkladanie ponúk.pdf
namePríloha č. 1a - Špecifikácia I. časti predmetu zákazky.xlsx
namePríloha č. 1b - Špecifikácia II. časti predmetu zákazky.xlsx
namePríloha č. 1c - Špecifikácia III. časti predmetu zákazky.xlsx

namePríloha č. 2a - Kalkulácia ceny I. časti predmetu zákazky.docx
namePríloha č. 2b - Kalkulácia ceny II. časti predmetu zákazky.docx
namePríloha č. 2c - Kalkulácia ceny III. časti predmetu zákazky.docx

namePríloha č. 3 - Návod, pokyny, inštrukcie pre vypĺňanie špecifikácie predmetu zákazky.docx